Statut

STATUT FUNDACJI PROWITALNI
(tekst jednolity z dnia 10.09.2020 r.)

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Nazwa Fundacji, status prawny i organ nadzoru

 1. Fundacja pod nazwą Prowitalni, zwana dalej w Statucie „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona dnia 10 września 2020 roku przez Michała Piłata, zwanego dalej „Fundatorem”, Aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Agatę Chylińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8, za Repertorium A nr 2699/2020 z dnia 10 września 2020 roku.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister właściwy
  ds. zdrowia.

§ 2

Teren działania, siedziba, struktura i czas trwania Fundacji

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 3. Fundacja może zawiązywać spółki prawa handlowego samodzielnie lub z innymi podmiotami oraz przystępować do takich spółek w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 5. Jeśli realizacja celów ujętych w niniejszym statucie tego wymaga, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
 7. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 8. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 9. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 10. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód w całości przeznacza na działalność statutową oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
 11. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 12. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
 13. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek.
 14. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
 15. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości prawnej jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, tj.: zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych/osób z niepełnosprawnościami/osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym/osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
 2. Upowszechnianie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia, w tym wspieranie nowych metod terapii w zakresie medycyny naturalnej;
 3. Popularyzacja zdrowego stylu życia i wzmacnianie poczucia wpływu na własne zdrowie wśród społeczeństwa;
 4. Propagowanie profilaktyki chorób cywilizacyjnych poprzez promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych;
 5. Promowanie zdrowego odżywiania w życiu codziennym Polaków, w tym upowszechnianie wiedzy o zdrowym odżywianiu i właściwościach żywności;
 6. Podniesienie poziomu świadomości prozdrowotnej i ekologicznej;
 7. Działalność naukowa, oświatowa, edukacja i wychowanie;
 8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym wypoczynku;
 9. Podejmowanie i wspieranie działalności charytatywnej;
 10. Ochrona i promocja zdrowia;
 11. Działalność kulturalna;
 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 13. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 14. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty oraz rozwoju
  zainteresowań prozdrowotnych wśród społeczeństwa;
 15. Niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 16. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 18. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 19. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 20. Promocji i organizacji wolontariatu;
 21. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 22. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 23. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych;
 24. Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju.

§ 4

Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów, konkursów i innego rodzaju wydarzeń w zakresie określonym celem statutowym Fundacji;
 2. Prowadzenie działań oświatowych, w tym: kursów, szkoleń i kampanii społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli, dorosłych i osób w wieku emerytalnym w zakresie promowania zdrowego stylu życia w przedszkolach, szkołach i na uczelniach;
 3. Działalność informacyjno-wydawniczo-szkoleniową na rzecz upowszechniania wiedzy o wpływie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka;
 4. Prowadzenie poradnictwa z zakresu dietetyki, psychodietetyki, psychologii, profilaktyki uzależnień, fizjoterapii;
 5. Prowadzenie działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych;
 6. Przeprowadzanie kampanii społecznych w mediach i Internecie;
 7. Organizowanie konferencji i seminariów;
 8. Współpracę z ekspertami z różnych dziedzin;
 9. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w celu podnoszenia świadomości zdrowotnej Polaków;
 10. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych;
 11. Prowadzenie działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 12. Współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi podobną działalność lub w celach zbieżnych z celami Fundacji;
 13. Prowadzenie działań marketingowych, w tym promocji i public relations oraz organizowanie eventów, mających na celu rozpowszechnianie i promowanie działań Fundacji oraz upowszechnianie i propagowanie zdrowego stylu życia;
 14. Organizowanie zbiórek pieniędzy na cele statutowe;
 15. Organizowanie warsztatów terapeutycznych;
 16. Prowadzenie strony internetowej i forum promujących cele Fundacji;
 17. Pozyskiwanie środków finansowych z właściwych funduszy europejskich na cele statutowe Fundacji;
 18. Organizowanie aukcji i licytacji elektronicznych o charakterze charytatywnym;
 19. Działania aktywizujące wolontariat w ramach celów Fundacji w szczególności przez propagowanie działalności non profit wśród młodzieży i środowisk lokalnych, branżowych i innych;
 20. Fundowanie stypendiów;
 21. Rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów fundacji.

Rozdział III

§ 5

Majątek i dochody fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w czasie jej działania. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
 2. Majątek fundacji zwiększać się będzie o dochody wskazane poniżej.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
 4. Majątek Fundacji zwiększa się o:
 1. Dotacje lub subwencje;
 2. Krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju poszerzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji;
 3. Dochody z majątku Fundacji;
 4. Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych, imprez i wydarzeń, prowadzonych przez Fundację przy udziale innych osób;
 5. Dochodów z działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia przez Fundację;
 6. Dochodów z odpłatnej działalności w przypadku jej podjęcia przez Fundację;
 7. Dywidend z akcji i udziałów w spółkach kapitałowych prawa handlowego, które Fundacja utworzyła lub przystąpiła;
 8. Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
 9. Innych wpływów i dochodów uzyskanych przez Fundację zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 1. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
 2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakich je zorganizowano oraz po spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd jest uprawniony do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza bądź odrzucenia spadku wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe zaś w sytuacji braku tej oczywistości Zarząd jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 5. Osoba fizyczna lub prawna lub prawna, która przekazuje jednorazowo na cele fundacji w dowolnej przewidzianej prawem postaci kwotę 20.000 zł lub jej równowartość, uzyskuje status Sponsora Fundacji, o ile wyrazi stosowne życzenie, na następujących zasadach:
 1. Tytuł sponsora ma charakter osobisty;
 2. Zarząd zgodnie z kryteriami powyższego artykułu nadaje tytuł Sponsora Fundacji w postaci Dyplomu;
 3. Tytuł Sponsora Fundacji nie wiąże się z możliwością zasiadania w organach Fundacji;
 4. Zarząd może w drodze uchwały określić szczegółowe zasady przyznawania tytułu Sponsora, wzory Dyplomów okolicznościowych oraz Odznaczeń przyznawanych Sponsorom Fundacji lub Podopiecznym Fundacji.
 5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 6

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej 1000zł – wyznaczone zgodnie z § 3 ust. 1 Statutu.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

47.19.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z PKD Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z PKD Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.1 l. Z PKD Wydawanie książek

58.13.Z PKD Wydawanie gazet

58.I4.Z PKD Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58-I9.Z PKD Pozostała działalność wydawnicza

63.99.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

73.11.Z PKD Działalność agencji reklamowych

73.20.Z PKD Badanie rynku i opinii publicznej

82.30.Z PKD Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z PKD Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.60.Z PKD Działalność wspomagająca edukację

90.03.Z PKD Artystyczna i literacka działalność twórcza

 1. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, na wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji z zastrzeżeniami ujętymi w niniejszym Statucie, wynagrodzenie pracowników Fundacji oraz na kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej. Niedopuszczalne jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji podmiotów innych niż Fundacja
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 7

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Rada Fundacji

§ 8

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Rada Fundacji składa się od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator i ustala jej skład. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. Fundator może być członkiem Rady Fundacji. Jeżeli zostanie powołany do pierwszego składu, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji dożywotnio lub do momentu złożenia rezygnacji. W przypadku kolejnego składu Rady, Fundator może objąć członkostwo w Radzie Fundacji na podstawie pisemnego oświadczenia składanego Przewodniczącemu Rady Fundacji. Objęcie członkostwa w Radzie Fundacji przez Fundatora następuje poprzez poszerzenie składu Rady Fundacji lub w pierwszym możliwym terminie wyznaczonym końcem kadencji, bądź ustaniem członkostwa innego Członka Rady Fundacji.
 5. Fundator nie może zostać bez jego zgody pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji lub funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
 7. Rada Fundacji może odwołać ze swojego grona członka Rady Fundacji, podając przyczynę wypowiedzenia, przy czym za uchwałą odwołuje danego członka Rady Fundacji muszą zagłosować jednomyślnie wszyscy pozostali członkowie Rady, których odwołanie z funkcji członka Rady Fundacji nie dotyczy.

§ 9

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia. Uchwały Rady Fundacji są także ważne mimo braku formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego zwołania.
 5. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący. O terminie posiedzenia Rady Fundacji jej członkowie są powiadamiani 14 dni przed planowanym terminem obrad za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub listem poleconym.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, otrzymania przez Przewodniczącego, od wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu potwierdzenia drogą elektroniczną oddanych przez nich głosów na konkretne uchwały. Głosowanie tajne jest w tym przypadku wyłączone.
 9. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie może dotyczyć spraw znajdujących się w porządku obrad przekazanym członkom Rady Fundacji w informacji o zwołaniu posiedzenia Rady Fundacji.
 10. W posiedzeniu Rady Fundacji może brać udział Prezes Zarządu Fundacji, bądź inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji może nakazać stawiennictwo wszystkich członków Zarządu Fundacji.

§ 10

 1. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
 1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 2. współpraca z Zarządem nad planem rozwoju i budżetem finansowym Fundacji,
 3. zatwierdzenie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 4. przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu działania Rady Fundacji,
 5. wybór i odwołanie członków Rady Fundacji, w tym wyznaczenie funkcji poszczególnych członków Zarządu,
 6. ustalenia zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu w tym wybór pełnomocnika do zawarcia umów członków Zarządu.
 1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
  1. upływu kadencji,
  2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
  3. odwołania przez Radę Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, zgodnie z § 8 ust. 7,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. śmierci członka.
 2. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VII

Zarząd Fundacji-powołanie, odwołanie, skład, kompetencje

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuj Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo członka Zarządu ustaje z chwilą:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2. odwołania uchwałą Rady Fundacji,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. śmierci.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:
 1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. realizowania zadań statutowych,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 5. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 6. prowadzi politykę kadrową, w tym ustała, wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
 7. pełni funkcję pracodawcy dla zatrudnionych pracowników, przyjmowanych wolontariuszy i praktykantów,
 8. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, w tym plany budżetowe,
 9. realizuje programy działania Fundacji,
 10. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 11. uchwala regulaminy i akty wewnętrzne nie przewidziane Statutem,
 12. powołuje Radę Konsultacyjno-Doradczą, w skład której wchodzą pracownicy Fundacji,
 13. określenie limitów wynagrodzeń wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej Fundacji, tak aby nie przekraczały wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji w drodze uchwały. Wynagrodzenia kadry zarządzającej Fundacji ograniczone są limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 4. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
 5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji. Zadania i regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 14

Sposób Reprezentacji

 1. W przypadku powołania jednoosobowego Zarządu Fundacji, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu.
 2. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie albo członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu

§ 15

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów,
za zgodą Zarządu Fundacji.

Rozdział IX

Postanowienia Końcowe

§ 16

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Połączenie może nastąpić, o ile zapewni to realizację celów Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, za zgodą Zarządu Fundacji.

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 2. Zaistnienie przesłanek likwidacji i decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

Niniejszym ustalono Statut Fundacji Prowitalni
dnia 10 września 2020 roku
Fundator: Michał Piłat